Hallinto

Hallitus 2024:
Janne Mustonen, puheenjohtaja

Hanna Laiho, taloudenhoitaja

Emmi-Riika Seppälä, sihteeri

SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tykkimäen Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Tykkimäen Sirkuskoulun kannatusyhdistys ylläpitää Tykkimäen Sirkuskoulua ja on lasten ja nuorten harrastus- ja kasvatusyhdistys. Sen tarkoituksena on erityisesti lasten ja nuorten sirkustaiteen harrastuksen edistäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen, sirkustaiteen tunnetuksi tekeminen sekä lasten opettaminen yhteistyöhön ja vastuun kantamiseen.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys antaa sirkustaiteen kasvatusta ja koulutusta. Lisäksi se voi järjestää niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin esityksiä ja vierailuja sekä levittää tietoa sirkustaiteesta ja sen muodoista lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä yhteistyökumppaneille ja viranomaisille.

3§ Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäseniltään jäsenmaksua. Se voi järjestää kioski-, arpajais-, ja kahvilatoimintaa ja yhdistyksen ohjelmien välitystä; järjestää jäsenilleen matkoja, huvitilaisuuksia, arpajaisia; tekee julkaisuja; vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja vastaanottaa talkootyötä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Eri toiminnot järjestetään asianomaisin luvin. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan voi muodostua pääosin taloudelliseksi.

4§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä jokaisen sirkustaiteesta kiinnostuneen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannattavaksi henkilöjäseneksi yksityisen henkilön tai kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5§ Jäsenen ero ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta henkilöjäseniltä sekä kannattavilta yhteisöjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua.

7§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä ja yksi varajäsen.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan. Sihteerin, taloudenhoitajan ja muuta tarvittavat toimihenkilöt hallitus voi kutsua myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kkun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

9§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on sen pitämisestä esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavilla henkilö- ja yhteisöjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksessa puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa antaneet sekä WhatsApp tai muilla mobiili-/sähköisilläviesteillä. Yhdistyksen / hallituksen kokoukset on mahdollista pitää myös etäkokouksina. Kokous on päätösvaltainen jos siitä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoitettu.
Yhdistyksen kokoukselle voivat jäsenet tehdä esityksiä osoittamalla ne kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

12§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis ja jäsenmaksujen suuruudet alkaneella kalenterivuodella.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.